Neem contact op
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden


  Artikel 1 - Definities


  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Overeenkomst:

  de overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft en deze zaken en/of diensten door de ondernemer dan wel een door deze aangewezen derde partij worden geleverd;

  Bedenktijd:

  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  Consument:

  de natuurlijke persoon die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelt;

  Dag:

  een kalenderdag;

  Herroepingsrecht:

  de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

  Ondernemer:

  4 Seizoenen Tuinmeubelen B.V.

  Overeenkomst op afstand:

  de overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten inzake de verkoop op afstand, al dan niet via de website, van producten en/of diensten, derhalve zonder dat de ondernemer en consument gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samen gekomen;

   

  Artikel 2 – Gegevens betreffende de ondernemer

   

  Naam ondernemer:

  4 Seizoenen Tuinmeubelen B.V.

  Website: 

  www.4seizoenentuinmeubelen.nl

  Bezoekadres:

  Haaksbergerstraat 936A (7548 PC) Enschede

  Telefoonnummer:

  0538 - 511463

  Openingstijden:

  Bekijk hier de openingstijden

  E-mailadres:

  [email protected]

  KvK-nummer: 

  75695839

  Btw-nummer:

  NL860365542B01

   

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer alsmede op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand danwel in de winkel van 4 seizoenen tuinmeubelen gesloten tussen ondernemer en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien alsmede dat deze op de website zijn geplaatst en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

  3. Voordat de overeenkomst in de winkel wordt gesloten wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld en wordt de consument in de gelegenheid gesteld deze algemene voorwaarden in te zien en door te nemen.

  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, al dan niet vermeld op de website, zijn deze specifieke voorwaarden van toepassing. Specifieke bepalingen bij specifieke producten en acties hebben voorrang boven hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden.

   

  Artikel 4 - Het aanbod

  1. Ieder aanbod van de ondernemer is maximaal geldig gedurende de periode vermeld op de website of in de advertentie.

  2. Indien het aangeboden product door omstandigheden niet langer leverbaar is heeft de ondernemer het recht een passend alternatief aan te bieden. De consument behoeft dit alternatief niet te accepteren.

  3. Het aanbod op de website omvat een volledige beschrijving van de aangeboden producten. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, ook deze in de vermelde prijs, binden de ondernemer niet.

   

  Artikel 5 - De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

  3. De ondernemer zorgt ten behoeve van het sluiten van de overeenkomst voor een veilige webomgeving en ten aanzien van elektronisch betalen voor passende veiligheidsmaatregelen.

             

  Artikel 6 - Herroepingsrecht 

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

             

  Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

     

  Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

  1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan het bezoekadres van de ondernemer.

  3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

  5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

   

  Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

  1. De ondernemer vergoedt de aan hem gedane betalingen door de consument binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem het product heeft afgegeven danwel hij het product heeft ontvangen.

  2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

             

  Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht


  De ondernemer sluit de navolgende producten uit van het herroepingsrecht:

  • Producten tegen actietarieven waarbij op de website of in de winkel vermeld staat dat deze niet geruild mogen worden;

  • Producten uit de rubriek “outlet”;

  • Producten met gebreken welke op voorhand bij de consument bekend waren en waar de prijs op is aangepast (“B-keus”).

   

  Artikel 11 - De prijs, betaling en overgang van eigendom

  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

  2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro's (€) inclusief btw.

  3. Indien sprake is van bezorgkosten wordt dit voorafgaand aan de levering door ondernemer aangegeven.

  4. De volledige betaling dient, (contant, per pin of middels iDeal) door consument te geschieden voorafgaand aan de levering danwel ten tijde van de levering aan de bezorgservice. Ondernemer zal er voor zorg dragen dat bij aflevering een pinapparaat bij de bezorgservice aanwezig is. Eigendom van de goederen gaat pas over nadat deze volledig door consument zijn voldaan en de goederen zijn afgeleverd.

             

  Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Consument wordt geacht de ontvangen goederen direct na ontvangst te controleren en eventuele onvolkomenheden binnen 14 dagen schriftelijk bij ondernemer aan te geven.

  2. De door ondernemer geleverde zitelementen zijn in beginsel enkel geschikt voor personen met een gewicht tot 100 kg, gebruik door zwaardere personen kan doorzakken van de zitelementen tot gevolg hebben.

  3. Sets welke bestaan uit meerdere losse onderdelen sluiten in de meeste gevallen niet volledig op elkaar aan. In de showroom en website van ondernemer is te zien op welke wijze wel en niet sprake is van volledig aansluiten. Het niet volledig aansluiten is inherent aan het materiaal en de losse delen en valt buiten de garantie.

  4. Door ondernemer worden producten van verschillende materialen verkocht met verschillende eigenschappen:

   • Spray stone: onder meer gebruikt voor bladen, kan verkleuringen of oneffenheden vertonen. Dit is inherent aan het materiaal en de behandeling hiervan en uitgesloten van garantie;

   • Keramiek : onder meer gebruikt voor bladen, kan verkleuringen of oneffenheden vertonen. Dit is inherent aan het materiaal en de behandeling hiervan en uitgesloten van garantie;

   • Textiel: het door ondernemer gebruikte textiel is waterafstotend en niet waterdicht. Consument dient stiknaden direct na ontvangst te controleren. Textiel is, inherent aan het materiaal, vatbaar voor verkleuring;

   • Hout: het gebruikte hout is vatbaar voor weerselementen (verkleuren, barsten, scheuren, intreden van “weer”). Dit is inherent aan het materiaal en valt buiten de garantie;

   • Vlechtwerk: kan kleurverschillen vertonen welke inherent is aan het materiaal en buiten de garantie valt.

   • Polywood: kan door weersomstandigheden gaan werken, waardoor onregelmatigheden in het blad niet te voorkomen zijn. Dit is een eigenschap van polywood waarop men niet kan reclameren.

  5. Op kussens en het textiel en de touwen van parasols wordt, gezien de levensduur, garantie gegeven gedurende een periode van 3 maanden.

  6. Op frame – en vlechtwerk wordt garantie gegeven gedurende een periode van 2 jaar.

  7. Op gasveren en beweegbare onderdelen wordt garantie gegeven gedurende een periode van 6 maanden.

  8. Nadrukkelijk wordt garantie ten gevolge van ondeugdelijk gebruik, normale slijtage en de gevolgen van klimaat en weersverschijnselen (waaronder verkleuring) uitgesloten.

  9. Op goederen gekocht in de “Outlet” wordt gezien de zeer hoge kortingen geen garantie verleend. Consument wordt geacht deze goederen voor aanschaf voldoende te hebben gecontroleerd en is zich er van bewust dat hij de goederen koopt in de staat waarin deze in de ´Outlet´ worden aangeboden.

   

  Artikel 13 - Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  Artikel 14 – Rechtskeuze en bevoegdheid geschillen

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  2. Ten aanzien van alle geschillen tussen de consument en de ondernemer is, met uitsluiting van iedere andere rechter, bevoegd bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.

  Hoe zit het bezorgproces bij ons in elkaar?

  Kleine producten: via de Post

  Kleine producten worden door PostNL of GLS bij je thuis bezorgd, wij verzenden op dinsdag en vrijdag, wanneer je de dag voor verzending nog voor 15:00uur besteld dan gaat het (wanneer op voorraad) op onze verzenddagen nog mee met verzending!

  Wanneer het pakket bij PostNL wordt verwerkt ontvang je vanuit PostNL een mailtje met hierin de Track en Trace code om je bestelling te volgen.

  Grote producten: Via onze eigen bezorgservice
  Je bestelling wordt door onze logistieke afdeling verzameld met orders bij jou uit de buurt, deze worden ingepland waarbij er rekening wordt gehouden met jouw voorkeur. Je wordt 2 dagen voor levering door ons gebeld wanneer we bij je langs komen met onze eigen bezorgservice.