Eigen bezorg service
Gratis verzending boven de €500,-
Betalen bij aflevering
14 dagen niet goed geld terug

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities    

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:    

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;    

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;    

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten    van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;    

 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;    

 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;  

 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;    

 7. Dag: kalenderdag;    

 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;    

 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie    die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.    

            

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer    

R.breukers: H.o.n. R.Breukers handelend onder de naam 4 seizoenen tuinmeubelen Online: www.4seizoenentuinmeubelen.nl    

Postadres: Haaksbergerstraat 936 A, 7548 PC Enter, Nederland Telefoonnummer: 053- 85 11 463

E-­mailadres: info@4seizoenentuinmeubelen.nl    

Kvk-­nummer: 08221291    

Btw indentificatienummer: NL 202083792    

 

Artikel 3 ‐ Toepasselijkheid    

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.    

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden    aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.    

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.    

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-­ of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.    

     

Artikel 4 -­ Het aanbod    

 1. Indien    een    aanbod    een    beperkte    geldigheidsduur    heeft    of    onder    voorwaarden    geschiedt,  wordt    dit    nadrukkelijk    in    het    aanbod    vermeld.    

 2. Het    aanbod    bevat    een    volledige    en    nauwkeurige    omschrijving    van    de    aangeboden    producten    en/of    diensten.    De    beschrijving    is    voldoende    gedetailleerd    om    een    goede    beoordeling    van    het    aanbod    door    de    consument    mogelijk    te    maken.    Als    de    ondernemer    gebruik    maakt    van    afbeeldingen    zijn    deze    een    waarheidsgetrouwe    weergave    van    de    aangeboden    producten    en/of    diensten.    Kennelijke    vergissingen    of    fouten    in    het    aanbod    binden    de    ondernemer    niet.    

 3. Elk    aanbod    bevat    zodanige    informatie,    dat    voor    de    consument    duidelijk    is    wat    de    rechten    en    verplichtingen    zijn,    die    aan    de    aanvaarding    van    het    aanbod    zijn    verbonden.    Dit    betreft    in    het    bijzonder:    

  • de    prijs    inclusief    belastingen;    

  • de    eventuele    kosten    van    aflevering;    

  • de    wijze    waarop    de    overeenkomst    tot    stand    zal    komen    en    welke    handelingen    daarvoor    nodig  zijn;    

  • het    al    dan    niet    van    toepassing    zijn    van    het    herroepingrecht;    

  • de    wijze    van    betaling,    aflevering    of    uitvoering    van    de    overeenkomst;    

  • de    termijn    voor    aanvaarding    van    het    aanbod,    dan    wel    de    termijn    voor    het    gestand    doen    van    de  prijs;    

  • de    hoogte    van    het    tarief    voor    communicatie    op    afstand    indien    de    kosten    van    het    gebruik    van    de    techniek    voor    communicatie    op    afstand    worden    berekend    op    een    andere    grondslag    dan    het    basistarief;    

  • indien    de    overeenkomst    na    de    totstandkoming    wordt    gearchiveerd,    op    welke    wijze    deze    voor  de    consument    te    raadplegen    is;    

  • de    wijze    waarop    de    consument    voor    het    sluiten    van    de    overeenkomst    van    door    hem    niet    gewilde    handelingen    op    de    hoogte    kan    geraken,    alsmede    de    wijze    waarop    hij    deze    kan    herstellen    voordat    de    overeenkomst    tot    stand    komt;    

  • de    eventuele    talen    waarin,    naast    het    Nederlands,    de    overeenkomst    kan    worden    gesloten;    

  • de    gedragscodes    waaraan    de    ondernemer    zich    heeft    onderworpen    en    de    wijze    waarop    de    consument  deze    gedragscodes    langs    elektronische    weg    kan    raadplegen;    en    

  • de    minimale    duur    van    de    overeenkomst    op    afstand    in    geval    van    een    overeenkomst    die    strekt  tot    voortdurende    of    periodieke    aflevering    van    producten    of    diensten.         

      

Artikel 5 -­ De overeenkomst    

 1. De    overeenkomst    komt,    onder    voorbehoud    van    het    bepaalde    in    lid    4,    tot    stand    op    het    moment    van    aanvaarding    door    de    consument    van    het    aanbod    en    het    voldoen    aan    de    daarbij    gestelde    voorwaarden.    

 2. Indien    de    consument    het    aanbod    langs    elektronische    weg    heeft    aanvaard,    bevestigt    de    ondernemer    onverwijld    langs    elektronische    weg    de    ontvangst    van    de    aanvaarding    van    het    aanbod.    Zolang    de    ontvangst    van    deze    aanvaarding    niet    is    bevestigd,    kan    de    consument    de    overeenkomst    ontbinden.    

 3. Indien    de    overeenkomst    elektronisch    tot    stand    komt,    treft    de    ondernemer    passende    technische    en    organisatorische    maatregelen    ter    beveiliging    van    de    elektronische    overdracht    van    data    en    zorgt    hij    voor    een    veilige    webomgeving.    Indien    de    consument    elektronisch    kan    betalen,    zal    de    ondernemer    daartoe    passende    veiligheidsmaatregelen    in    acht    nemen.    

 4. De    ondernemer    kan    zich    –    binnen    wettelijke    kaders    –    op    de    hoogte    stellen    of    de    consument    aan    zijn    betalingsverplichtingen    kan    voldoen,    alsmede    van    al    die    feiten    en    factoren    die    van    belang    zijn    voor    een    verantwoord    aangaan    van    de    overeenkomst    op    afstand.    Indien    de    ondernemer    op    grond    van    dit    onderzoek    goede    gronden    heeft    om    de    overeenkomst    niet    aan    te    gaan,    is    hij    gerechtigd    gemotiveerd    een    bestelling    of    aanvraag    te    weigeren    of    aan    de    uitvoering    bijzondere    voorwaarden    te    verbinden.    

 5. De    ondernemer    zal    bij    het    product    of    dienst    aan    de    consument    de    volgende    informatie,    schriftelijk    of    op    zodanige    wijze    dat    deze    door    de    consument    op    een    toegankelijke    manier    kan    worden    opgeslagen    op    een    duurzame    gegevensdrager,      meesturen:    

  • A.    de    voorwaarden    waaronder    en    de    wijze    waarop    de    consument    van    het    herroepingrecht    gebruik    kan    maken,    dan    wel    een    duidelijke    melding    inzake    het    uitgesloten    zijn    van    het    herroepingrecht;    

  • B.    de    informatie    over    bestaande    service    na    aankoop    en    garanties;    

  • C.    de    in    artikel    4    lid    3    van    deze    voorwaarden    opgenomen    gegevens,    tenzij    de    ondernemer    deze    gegevens    al    aan    de    consument    heeft    verstrekt    vóór    de    uitvoering    der    overeenkomst;    

  • D.    de    vereisten    voor    opzegging    van    de    overeenkomst    indien    de    overeenkomst    een    duur    heeft  van    meer    dan    één    jaar    of    van    onbepaalde    duur    is.    

 6. Indien    de    ondernemer    zich    heeft    verplicht    tot    het    leveren    van    een    reeks    van    producten    of  diensten    is    de    bepaling    in    het    vorige    lid    slechts    van    toepassing    op    de    eerste    levering.    

      

Artikel 6a -­ Herroepingrecht bij levering van producten    

 1. Bij    de    aankoop    van    producten    heeft    de    consument    de    mogelijkheid    de    overeenkomst    zonder    opgave    van    redenen    te    ontbinden    gedurende    veertien    dagen.    Deze    termijn    gaat    in    op    de    dag    na    ontvangst    van    het    product    door    of    namens    de    consumen    

 2. Tijdens    deze    termijn    zal    de    consument    zorgvuldig    omgaan    met    het    product    en    de    verpakking.    Hij    zal    het    product    slechts    in    die    mate    uitpakken    of    gebruiken    voor    zover    dat    nodig    is    om    te    kunnen    beoordelen    of    hij    het    product    wenst    te    behouden.    Indien    hij    van    zijn    herroepingrecht    gebruik    maakt,    zal    hij    het    product    met    alle    geleverde    toebehoren    en    –    indien    redelijkerwijze    mogelijk    -­    in    de    originele    staat    en    verpakking    aan    de    ondernemer    retourneren,    conform    de    door    de    ondernemer    verstrekte    redelijke    en    duidelijke    instructies.    

           

Artikel 6b -­ Herroepingrecht bij levering van diensten    

 1. Bij    levering    van    diensten    heeft    de    consument    de    mogelijkheid    de    overeenkomst    zonder    opgave    van    redenen    te    ontbinden    gedurende    veertien    dagen,    ingaande    op    de    dag    van    het    aangaan    der    overeenkoms    

 2. Om    gebruik    te    maken    van    zijn    herroepingrecht,    zal    de    consument    zich    richten    naar    de    door    de    ondernemer    bij    het    aanbod    en/of    uiterlijk    bij    de    levering    ter    zake    verstrekte    redelijke    en    duidelijke    instructies.    

    

Artikel 7 -­ Kosten in geval van herroeping    

 1. Indien    de    consument    gebruik    maakt    van    zijn    herroepingrecht,    komen    ten    hoogste    de    kosten  van    terugzending    voor    zijn    rekening.    

 2. Indien    de    consument    een    bedrag    betaald    heeft,    zal    de    ondernemer    dit    bedrag    zo    spoedig    mogelijk,    doch    uiterlijk    binnen    30    dagen    na    de    terugzending    of    herroeping,    terugbetalen.    

      

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht    

 1. Indien    de    consument    niet    over    een    herroepingrecht    beschikt,    kan    dit    door      de    ondernemer    alleen    worden    uitgesloten    indiende    ondernemer    dit    duidelijk    in  het    aanbod,    althans    tijdig    voor    het    sluiten    van    de    overeenkomst,    heeft    vermeld.    

 2. Uitsluiting    van    het    herroepingrecht    is    slechts    mogelijk    voor    producten:    

  • a)      die    door    de    ondernemer    tot    stand    zijn    gebracht    overeenkomstig    specificaties    van    de    consument;  

  • b)    die    duidelijk    persoonlijk    van    aard    zijn;    

  • c)      die    door    hun    aard    niet    kunnen    worden    teruggezonden;    

  • d)    die    snel    kunnen    bederven    of    verouderen;    

  • e)      waarvan    de    prijs    gebonden    is    aan    schommelingen    op    de    financiële    markt    waarop    de    ondernemer  geen    invloed    heeft;    

  • f)      voor    losse    kranten    en    tijdschriften;    

  • g)    voor    audio-­‐    en    video-­‐opnamen    en    computersoftware    waarvan    de    consument    de    verzegeling    heeft    verbroken.    

 3. Uitsluiting    van    het    herroepingrecht    is    slechts    mogelijk    voor    diensten:    

  • a)  betreffende    logies,    vervoer,    restaurantbedrijf    of    vrijetijdsbesteding    te    verrichten      op    een    bepaalde  datum    of    tijdens    een    bepaalde    periode;    

  • b)  waarvan    de    levering    met    uitdrukkelijke    instemming    van    de    consument    is    begonnen    voordat  de    bedenktijd    is    verstreken;    

  • c)  betreffende    weddenschappen    en    loterijen.    

 

Artikel 9 - De prijs    

 1. Gedurende    de    in    het    aanbod    vermelde    geldigheidsduur    worden    de    prijzen    van    de    aangeboden    producten    en/of    diensten    niet    verhoogd,    behoudens    prijswijzigingen    als    gevolg    van    veranderingen    in    BTW    tarieven.    

 2. In    afwijking    van    het    vorige    lid  kan    de    ondernemer    producten    of    diensten    waarvan    de    prijzen    gebonden    zijn    aan    schommelingen    op    de    financiële    markt    en    waar    de    ondernemer    geen    invloed    op    heeft,    met    variabele    prijzen    aanbieden.    Deze    gebondenheid    aan    schommelingen    en    het    feit    dat    eventueel    vermelde    prijzen    richtprijzen    zijn,    worden    bij    het    aanbod    vermeld.    

 3. Prijsverhogingen    binnen    3    maanden    na    de    totstandkoming    van    de    overeenkomst    zijn    alleen  toegestaan    indien    zij    het    gevolg    zijn    van    wettelijke    regelingen    of    bepalingen.    

 4. Prijsverhogingen    vanaf    3    maanden    na    de    totstandkoming    van    de    overeenkomst    zijn    alleen  toegestaan    indien    de    ondernemer    dit    bedongen    heeft    en:    

  • a)      deze    het    gevolg    zijn    van    wettelijke    regelingen    of    bepalingen;    of    

  • b)    de    consument    de    bevoegdheid    heeft    de    overeenkomst    op    te    zeggen    tegen    de    dag    waarop  de    prijsverhoging    ingaat.    

 5. De    in    het    aanbod    van    producten    of    diensten    genoemde    prijzen    zijn    inclusief    BTW.    

        

Artikel 10 -­ Conformiteit en Garantie    

 1. De    ondernemer    staat    er    voor    in    dat    de    producten    en/of    diensten    voldoen    aan    de    overeenkomst,    de    in    het    aanbod    vermelde    specificaties,    aan    de    redelijke    eisen    van    deugdelijkheid    en/of    bruikbaarheid    en    de    op    de    datum    van    de    totstandkoming    van    de    overeenkomst    bestaande    wettelijke    bepalingen    en/of    overheidsvoorschriften.    

 2. Een    door    de    ondernemer,    fabrikant    of    importeur    als    garantie    aangeboden    regeling    doet    niets    af    aan    de    rechten    en    vorderingen    die    de    consument    ter    zake    van    een    tekortkoming    in    de    nakoming    van    de    verplichtingen    van    de    ondernemer    jegens    de    ondernemer    kan    doen    gelden    op    grond    van    de    wet    en/of    de    overeenkomst    op    afstand.    

 3. 4   seizoenen    tuinmeubelen    is    niet    verplicht    lange    guaranties    (    langer    dan    14    dagen)    te    verlenen  op    proudcten    die    onder    ‘outlet’    vallen.    Of    op    artikelen    waarbij    gebreken    zijn    aangegeven/vermeld.    Deze    prijsstelling    is    dusdaning    laag    dat    hierop    geen    aanspraak    kan    worden    gedaan.    Op    restantpartijen    wordt    geen    garantie    verleend    en    verkocht    zoals    gezien    door    beide    partijen.           

 

Artikel 11      

 1. De    ondernemer    zal    de    grootst    mogelijke    zorgvuldigheid    in    acht    nemen    bij    het    in    ontvangst    nemen    en    bij    de    uitvoering    van    bestellingen    van    producten    en    bij    de    beoordeling    van    aanvragen    tot    verlening    van    diensten.    

 2. Als    plaats    van    levering    geldt    het    adres    dat    de    consument    aan    het    bedrijf    kenbaar    heeft    gemaakt.  

 3. Met    inachtneming    van    hetgeen    hierover    in    artikel    4    van    deze    algemene    voorwaarden    is    vermeld,    zal    het    bedrijf    geaccepteerde    bestellingen    met    bekwame    spoed    doch    uiterlijk    binnen    30    dagen    uitvoeren    tenzij    een    langere    leveringstermijn    is    afgesproken.    Indien    de    bezorging    vertraging    ondervindt,    of    indien    een    bestelling    niet    dan    wel    slechts    gedeeltelijk    kan    worden    uitgevoerd,    ontvangt    de    consument    hiervan    uiterlijk    één    maand    nadat    hij    de    bestelling    geplaatst    heeft    berich    De    consument    heeft    in    dat    geval    het    recht    om    de    overeenkomst    zonder    kosten    te    ontbinden    en    recht    op    eventuele    schadevergoeding.    

 4. In    geval    van    ontbinding    conform    het    vorige    lid    zal    de    ondernemer    het    bedrag    dat    de    consument    betaald    heeft    zo    spoedig    mogelijk,    doch    uiterlijk    binnen    30    dagen    na    ontbinding,    terugbetalen.    

 5. Indien    levering    van    een    besteld    product    onmogelijk    blijkt    te    zijn,    zal    de    ondernemer    zich    inspannen    om    een    vervangend    artikel    beschikbaar    te    stellen.    Uiterlijk    bij  de    bezorging    zal    op    duidelijke    en    begrijpelijke    wijze    worden    gemeld    dat    een    vervangend    artikel    wordt    geleverd.    Bij    vervangende    artikelen    kan    het    herroepingrecht    niet    worden    uitgesloten.    De    kosten    van    retourzending    zijn    voor    rekening    van    de    onderneme    

 6. Het    risico    van    beschadiging    en/of    vermissing    van    producten    berust    tot    het    moment    van    bezorging    aan    de    consument    bij    de    ondernemer,    tenzij    uitdrukkelijk    anders    is    overeengekomen.      

    

Artikel 12 -­ Duurtransacties    

 1. De    consument    kan    een    overeenkomst    die    voor    onbepaalde    tijd    is    aangegaan    te    allen    tijde    opzeggen    met    inachtneming    van    daartoe    overeengekomen    opzeggingsregels    en    een    opzegtermijn    van    ten    hoogste    één    maand.    

 2. Een    overeenkomst    die    voor    bepaalde    tijd    is    aangegaan    heeft    een    looptijd    van    maximaal    twee  jaar.    Indien    is    overeengekomen    dat    bij    stilzwijgen    van    de    consument    de    overeenkomst    op    afstand    zal    worden    verlengd,    zal    de    overeenkomst    worden    voortgezet    als    een    overeenkomst    voor    onbepaalde    tijd    en    zal    de    opzegtermijn    na    voortzetting    van    de    overeenkomst    maximaal    één    maand    bedragen.         

      

Artikel 13 -­ Betaling    

 1. Geschied alleen via iDeal, contant bij aflevering of voorruitbetaling.    

      

Artikel 14 -­ Klachtenregeling    

 1. De    ondernemer    beschikt    over    een    voldoende    bekend    gemaakte    klachtenprocedure    en    behandelt  de    klacht    overeenkomstig    deze    klachtenprocedure.    

 2. Klachten    over    de    uitvoering    van    de    overeenkomst    moeten    binnen    bekwame    tijd,    volledig    en    duidelijk    omschreven    worden    ingediend    bij    de    ondernemer,    nadat    de    consument    de    gebreken    heeft    geconstateerd.    

 3. Bij    de    ondernemer    ingediende    klachten    worden    binnen    een    termijn    van    14    dagen    gerekend    vanaf    de    datum    van    ontvangst    beantwoord.    Als    een    klacht    een    voorzienbaar    langere    verwerkingstijd    vraagt,    wordt    door    de    ondernemer    binnen    de    termijn    van    14    dagen    geantwoord    met    een    bericht    van    ontvangst    en    een    indicatie    wanneer    de    consument    een    meer    uitvoerig    antwoord    kan    verwachten.    

      

Artikel 15 -­ Aanvullende of afwijkende bepalingen    

Aanvullende  dan    wel    van    deze    algemene    voorwaarden    afwijkende    bepalingen    mogen    niet    ten    nadele    van    de    consument    zijn    en    dienen    schriftelijk    te    worden    vastgelegd    dan    wel    op    zodanige    wijze    dat    deze    door    de    consument    op    een    toegankelijke    manier    kunnen    worden    opgeslagen    op    een    duurzame    gegevensdrager.    

 

    

Gratis verzending

binnen 3 dagen in huis!

Niet goed? Geld terug!

binnen 14 dagen

89% beveelt ons aan

5 sterren

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.