Eigen bezorg service
Gratis verzending boven de €500,-
Betalen bij aflevering
14 dagen niet goed geld terug

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities    

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:    

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;    

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;    

 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten    van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;    

 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;    

 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;  

 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;    

 7. Dag: kalenderdag;    

 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;    

 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie    die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.    

            

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer    

R.breukers: H.o.n. R.Breukers handelend onder de naam 4 seizoenen tuinmeubelen Online: www.4seizoenentuinmeubelen.nl    

Postadres: Haaksbergerstraat 936 A, 7548 PC Enter, Nederland Telefoonnummer: 053- 85 11 463

E-­mailadres: info@4seizoenentuinmeubelen.nl    

Kvk-­nummer: 08221291    

Btw indentificatienummer: NL 202083792    

 

Artikel 3 ‐ Toepasselijkheid    

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.    

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden    aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.    

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.    

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-­ of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.    

     

Artikel 4 -­ Het aanbod    

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.    

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.    

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:    

  • de prijs inclusief belastingen;    

  • de eventuele kosten van aflevering;    

  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;    

  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;    

  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;    

  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;    

  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;    

  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;    

  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;    

  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;    

  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en    

  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.         

      

Artikel 5 -­ De overeenkomst    

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.    

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.    

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.    

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.    

 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:    

  • A.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;    

  • B.    de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;    

  • C.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;    

  • D.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.    

 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.    

      

Artikel 6a -­ Herroepingrecht bij levering van producten    

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.    

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -­ in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.    

           

Artikel 6b -­ Herroepingrecht bij levering van diensten    

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.  

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.    

    

Artikel 7 -­ Kosten in geval van herroeping    

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.    

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.    

      

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht    

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.    

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:    

  • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;  

  • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;    

  • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;    

  • d) die snel kunnen bederven of verouderen;    

  • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;    

  • f) voor losse kranten en tijdschriften;    

  • g) voor audio-­ en video‐opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.    

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:    

  • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;    

  • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;    

  • c) betreffende weddenschappen en loterijen.    

 

Artikel 9 - De prijs    

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.    

 2. In afwijking van het vorige lid  kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.    

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.    

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:    

  • a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of    

  • b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.    

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.    

        

Artikel 10 -­ Conformiteit en Garantie    

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.    

 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.    

 3. 4   seizoenen tuinmeubelen is niet verplicht lange garanties ( langer dan 14 dagen) te verlenen op producten die onder ‘outlet’ vallen. Of op artikelen waarbij gebreken zijn aangegeven/vermeld. Deze prijsstelling is dusdanig laag dat hierop geen aanspraak kan worden gedaan. Op restantpartijen wordt geen garantie verleend en verkocht zoals gezien door beide partijen.           

 

Artikel 11      

 1. De    ondernemer    zal    de    grootst    mogelijke    zorgvuldigheid    in    acht    nemen    bij    het    in    ontvangst    nemen    en    bij    de    uitvoering    van    bestellingen    van    producten    en    bij    de    beoordeling    van    aanvragen    tot    verlening    van    diensten.    

 2. Als    plaats    van    levering    geldt    het    adres    dat    de    consument    aan    het    bedrijf    kenbaar    heeft    gemaakt.  

 3. Met    inachtneming    van    hetgeen    hierover    in    artikel    4    van    deze    algemene    voorwaarden    is    vermeld,    zal    het    bedrijf    geaccepteerde    bestellingen    met    bekwame    spoed    doch    uiterlijk    binnen    30    dagen    uitvoeren    tenzij    een    langere    leveringstermijn    is    afgesproken.    Indien    de    bezorging    vertraging    ondervindt,    of    indien    een    bestelling    niet    dan    wel    slechts    gedeeltelijk    kan    worden    uitgevoerd,    ontvangt    de    consument    hiervan    uiterlijk    één    maand    nadat    hij    de    bestelling    geplaatst    heeft    berich    De    consument    heeft    in    dat    geval    het    recht    om    de    overeenkomst    zonder    kosten    te    ontbinden    en    recht    op    eventuele    schadevergoeding.    

 4. In    geval    van    ontbinding    conform    het    vorige    lid    zal    de    ondernemer    het    bedrag    dat    de    consument    betaald    heeft    zo    spoedig    mogelijk,    doch    uiterlijk    binnen    30    dagen    na    ontbinding,    terugbetalen.    

 5. Indien    levering    van    een    besteld    product    onmogelijk    blijkt    te    zijn,    zal    de    ondernemer    zich    inspannen    om    een    vervangend    artikel    beschikbaar    te    stellen.    Uiterlijk    bij  de    bezorging    zal    op    duidelijke    en    begrijpelijke    wijze    worden    gemeld    dat    een    vervangend    artikel    wordt    geleverd.    Bij    vervangende    artikelen    kan    het    herroepingrecht    niet    worden    uitgesloten.    De    kosten    van    retourzending    zijn    voor    rekening    van    de    onderneme    

 6. Het    risico    van    beschadiging    en/of    vermissing    van    producten    berust    tot    het    moment    van    bezorging    aan    de    consument    bij    de    ondernemer,    tenzij    uitdrukkelijk    anders    is    overeengekomen.      

    

Artikel 12 -­ Duurtransacties    

 1. De    consument    kan    een    overeenkomst    die    voor    onbepaalde    tijd    is    aangegaan    te    allen    tijde    opzeggen    met    inachtneming    van    daartoe    overeengekomen    opzeggingsregels    en    een    opzegtermijn    van    ten    hoogste    één    maand.    

 2. Een    overeenkomst    die    voor    bepaalde    tijd    is    aangegaan    heeft    een    looptijd    van    maximaal    twee  jaar.    Indien    is    overeengekomen    dat    bij    stilzwijgen    van    de    consument    de    overeenkomst    op    afstand    zal    worden    verlengd,    zal    de    overeenkomst    worden    voortgezet    als    een    overeenkomst    voor    onbepaalde    tijd    en    zal    de    opzegtermijn    na    voortzetting    van    de    overeenkomst    maximaal    één    maand    bedragen.         

      

Artikel 13 -­ Betaling    

 1. Geschied alleen via iDeal, contant bij aflevering of voorruitbetaling.    

      

Artikel 14 -­ Klachtenregeling    

 1. De    ondernemer    beschikt    over    een    voldoende    bekend    gemaakte    klachtenprocedure    en    behandelt  de    klacht    overeenkomstig    deze    klachtenprocedure.    

 2. Klachten    over    de    uitvoering    van    de    overeenkomst    moeten    binnen    bekwame    tijd,    volledig    en    duidelijk    omschreven    worden    ingediend    bij    de    ondernemer,    nadat    de    consument    de    gebreken    heeft    geconstateerd.    

 3. Bij    de    ondernemer    ingediende    klachten    worden    binnen    een    termijn    van    14    dagen    gerekend    vanaf    de    datum    van    ontvangst    beantwoord.    Als    een    klacht    een     voorzienbaar    langere    verwerkingstijd    vraagt,    wordt    door    de    ondernemer    binnen de    termijn    van    14    dagen    geantwoord    met    een    bericht    van    ontvangst    en een indicatie    wanneer    de    consument    een    meer    uitvoerig    antwoord    kan    verwachten.    

      

Artikel 15 -­ Aanvullende of afwijkende bepalingen    

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.        

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

89% beveelt ons aan!

5 sterren

Gratis verzending

vanaf €500,-

Niet goed? Geld terug!

binnen 14 dagen

Snel geleverd

binnen 2-5 werkdagen

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.